REGULAMIN KONKURSÓW
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursów jest właściciel firmy Family Ranch : Michał Płóciniak
  z siedzibą firmy w miejscowości Siciny 129, 56-115 Niechlów w województwie dolnośląskim.
  nr NIP: 5010069208
 2. Niniejszy regulamin stanowi regulamin ramowy dla wszystkich
  przeprowadzanych przez Organizatora konkursów, które komunikowane będą
  na profilu FB Family Ranch.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie organizatora oraz na stronie
  internetowej.
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art.919 k.c i art.921 k.c.
 5. Organizator informuję, że organizowane przez niego konkursy w ramach
  niniejszego regulaminu nie są w żaden sposób sponsorowane, wspierane i
  administrowane przez portalem FB. FB jest znakiem towarowym
  zastrzeżonym przez FB, a dane podawane przez uczestników konkursu są
  informacjami podawanymi organizatorowi, a nie FB. Jednocześnie FB nie
  ponosi żadnej odpowiedzialności wobec osób biorących udział w konkursie i z
  takiej odpowiedzialności jest zwolniony.
  § 2
  ZASADY KONKURSU
 6. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Każdy konkurs rozpoczyna się i kończy zgodnie z zapowiedzią, jaka zostanie
  przekazana na profilu FB oddziału firmy Family Ranch, dla każdego konkursu z
  osobna.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu konkursu, a stosowna
  informacja zostanie umieszczona na profilu organizatora.
 9. Uczestnictwo w Konkursie i podanie wymaganych danych jest dobrowolne.
 10. Konkurs ma niepubliczny charakter i skierowany jest wyłącznie do użytkowników
  serwisu Facebook. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby, które posiadają
  aktywne konto w ramach serwisu Facebook i zalogują się na nie. W Konkursie nie
  mogą uczestniczyć osoby korzystające z fikcyjnego konta w serwisie Facebook.
 11. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, mają
  pełną zdolność do czynności prawnych i mają miejsce zamieszkania na

terenie Polski.

 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani osoby
  działającą na zlecenie Organizatora, a także członkowie ich rodzin lub osoby
  pozostające z ww. we wspólnym gospodarstwie domowym.
 2. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń do Konkursu w imieniu osób
  trzecich.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie w/w wymogów oraz
  dokonanie zgłoszenia w okresie trwania konkursu w sposób wskazany w
  instrukcji zamieszczonej w poście konkursowym.
  10.Dokonując Zgłoszenia uczestnik oświadcza, że: zapoznał się i akceptuje
  Regulamin, akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych, ma
  ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych, jest osobą
  uprawnioną do udziału w Konkursie, udziela licencji na zasadach opisanych w
  Regulaminie.
  11.Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Konkursu Pracy Konkursowej, która:
  a.narusza prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne,
  dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej,
  b. zawiera treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w
  szczególności obraźliwe, wulgarne, pornograficzne, propagujące przemoc,
  nienawiść rasową lub religijną,
  c. zawiera przekazy reklamowe,
  d. jest spamem lub niezamówioną informacją handlową,
  e. zawiera wirusy,
  f. zawiera odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności stron
  zawierających treści, o których mowa powyżej.
 4. Uczestnik Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu, wyraża zgodę na
  otrzymanie wiadomości prywatnej wysłanej do zwycięzcy.
 5. Uczestnik w ramach swojego udziału w Konkursie może korzystać wyłącznie z
  jednego konta w ramach serwisu Facebook. Do Konkursu można dokonać
  tylko jednego Zgłoszenia. Zgłoszenie udziału w Konkursie przez tego samego
  Uczestnika przy użyciu innego konta w ramach serwisu Facebook stanowi
  rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą wykluczenia danej osoby z
  udziału w Konkursie i pozbawienia jej prawa do nagrody.
 6. Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników systemów technicznych oraz

organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Uczestnik,
który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego przez Organizatora zostanie wykluczony z
Konkursu.

 1. Wyłączona z udziału w Konkursie będzie osoba, co do której zachodzi uzasadnione
  podejrzenie, że podejmowała działania lub zaniechania, jakie w sposób
  niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami, mogły zapewnić tej osobie
  przewagę nad innymi Uczestnikami.
 2. W Konkursie wezmą udział wyłącznie prawidłowe Zgłoszenia.
  §3
  PRAWA AUTORSKIE
 3. Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia do udziału w Konkursie, jednocześnie
  udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do Pracy Konkursowej zgłoszonej
  w ramach Konkursu oraz udziela nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez
  ograniczeń terytorialnych, na czas trwania Konkursu oraz na okres jednego
  roku po zakończeniu czasu trwania Konkursu, na korzystanie z Pracy
  Konkursowej według uznania Organizatora, na wszystkich istniejących polach
  eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4
  lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności
  na polach określonych w lit. a. – f. poniżej, tj. Organizator będzie uprawniony
  w szczególności do korzystania z Pracy Konkursowej dla
  celów komercyjnych i/lub promocyjno-reklamowych, na następujących polach
  eksploatacji:
  a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części –
  wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską,
  reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz
  multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym
  nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości
  i formie
  b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę
  Konkursową, w całości lub w części utrwalono – wprowadzanie do obrotu na
  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem,
  dzierżawa oryginału albo egzemplarzy
  c. w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej, w całości lub w części,

w sposób inny niż określony powyżej w lit. b. – publiczne wykonanie,
wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym
rozpowszechnianie w Internecie, między innymi na Fanpage na Facebooku i
w ramach profili Organizatora prowadzonych w serwisie Facebook i serwisie
Instagram;
d. wykorzystywanie Pracy Konkursowej do celów reklamowych, promocyjnych
oraz informacyjnych Organizatora, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct
mailingu, Internecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne
odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam; e. wprowadzanie
Pracy Konkursowej w całości lub części do sieci teleinformatycznych,
telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych
sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Pracy Konkursowej w całości lub w
części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów,
bez ograniczenia;
f. dokonywanie modyfikacji, skracania, dekompozycji, tłumaczeń Pracy
Konkursowej na różne wersje językowe oraz rozpowszechnianie Pracy
Konkursowej w każdym języku, na dowolnym nośniku.

 1. Korzystanie z Pracy Konkursowej na polach eksploatacji określonych w ust. 1 lit.
  a. – f. może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w
  połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego,
  po zarchiwizowaniu w każdej formie, w szczególności elektronicznej i
  drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień, animacji lub
  innych modyfikacji itd. Uczestnik zezwala Organizatorowi i podmiotom
  upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę,
  tłumaczenie, dostosowywanie Pracy Konkursowej, w tym na dodawanie do
  Pracy Konkursowej elementów animacji i korzystanie w takiej formie z Pracy
  Konkursowej na polach eksploatacji określonych w ust. 1 lit. a. – f.
 2. Licencja, o której mowa w ust. 1 lit. a. – f. obejmuje prawo do udzielania dalszych
  licencji (sublicencji), w szczególności Organizator ma prawo przeniesienia
  uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego
  uznania, bez wynagrodzenia z tego tytułu.
 3. Organizator zastrzega zgodnie z art. 921 § 3 KC, że nabywa autorskie prawa

majątkowe na
polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 lit. a. – f. do nagrodzonej Pracy
Konkursowej z dniem wydania nagrody w Konkursie.

 1. Uczestnik nagrodzony w Konkursie zobowiązuje się zawrzeć z Organizatorem
  niezwłocznie, nie później niż w dniu wydania nagrody, w formie pisemnego
  oświadczenia przyjętego przez Organizatora, umowę o przeniesienie
  autorskich praw majątkowych do nagrodzonej Pracy Konkursowej na
  wskazanych ust. 1 lit. a. – f. polach eksploatacji i za wyłącznym
  wynagrodzeniem w postaci przyznanej danemu uczestnikowi Konkursu
  nagrody. Projekt oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi
  załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie
  wyłączne prawo wyboru nagrodzonych uczestników Konkursu, z którymi
  zawarta zostanie umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych.
 2. Z chwilą przejścia autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej na
  Organizatora, uczestnik nagrodzony w Konkursie zobowiązuje się do
  powstrzymania się od wykonywania autorskich praw osobistych oraz nadzoru
  autorskiego względem Pracy Konkursowej. Zezwala Organizatorowi i
  podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki,
  adaptacje, zmianę, tłumaczenie, i inne dostosowywanie Pracy Konkursowej
  do potrzeb Organizatora.
 3. Uczestnik zobowiązuje się, że do dnia ogłoszenia wyników Konkursu, prawa o
  których mowa wyżej nie zostaną przeniesione na osoby trzecie.
  § 4
  NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY
 4. Konkurs ma na celu przyznanie nagród tym spośród Uczestników Konkursu,
  którzy najciekawiej, w najbardziej kreatywny sposób w ocenie Komisji
  wykonali Pracę Konkursową.
 5. Organizator powołuje wewnętrzną Komisję Konkursową zwaną dalej
  „Komisją”. W skład Komisji wejdą osoby wskazane przez Organizatora.
  Komisja będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Do jej
  obowiązków będzie należało między innymi
  wyłonienie zwycięzców w Konkursie i rozstrzygniecie reklamacji.
 6. Zadaniem uczestników jest wykonanie zadania i/lub udzielenie odpowiedzi na
  znajdujące się w poście konkursowym pytanie.
 7. Odpowiedzi na pytanie można udzielać w terminie wskazanym w poście.
  5.Wśród osób, które wykonają zadanie i/lub odpowiedzą na pytanie zostanie
  wybrany zwycięzca.
 8. Zwycięzcy otrzymają nagrodę przewidzianą w Konkursie, która to nagroda
  będzie każdorazowo opisana w poście dotyczącym konkretnego konkursu
  7.Informacja o przyznanej nagrodzie (wraz z danymi: imię, nazwisko, nick osoby
  wygrywającej konkurs) zostanie opublikowana w poście na profilu
  Facebookowym organizatora.
 9. Reklamacje w gestii wyboru zwycięzcy nie będą uwzględnione.
 10. Laureaci nagród zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową lub za pośrednictwem
  konta na portalu społecznościowym, z którego została udzielona odpowiedź.
  10.Nagroda zostanie wysłana do laureatów za pośrednictwem poczty lub firmy
  kurierskiej w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia wyników. Uczestnik może
  odebrać nagrodę w punkcie.
  11.Nagroda nie może zostać przekazana osobom trzecim.
  12.Nagroda nie może być wymieniona na równowartość pieniężną.
  13.Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z
  obowiązującymi przepisami podatkowymi. Dodatkowa nagroda pieniężna w
  całości zostanie potrącona na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od
  osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca
  1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych i zostanie przekazana na
  rachunek właściwego urzędu skarbowego.
 11. Podatek od nagrody regulowany jest przez organizatora.
  15.Odpowiedź na informację o wygranej musi nastąpić w ciągu 14 dni od daty
  ogłoszenia wyników. W przypadku jej braku nagroda nie zostanie przyznana.
  § 5.
  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 12. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z
  postanowieniami art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  (znane jako RODO).
 13. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.

Dane uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f)
RODO w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
Prawnie usprawiedliwiony cel stanowi realizacja Konkursu.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla
  potrzeb uczestnictwa w Konkursie oraz jego rozstrzygnięcia a także
  rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane będą przetwarzane przez okres
  niezbędny do realizacji Konkursu. Ponadto, dane uczestników, którzy uzyskali
  prawo do nagrody będą przechowywane przez okres wymagany przepisami
  prawa podatkowego w związku z rozliczeniem nagród przekazanych w
  Konkursie. Brak podania danych spowoduje utratę prawa do nagrody.
 2. Każdy z uczestników Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych
  osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
  do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, na zasadach określonych
  w przepisach prawa, wskazanych w punkcie 1. Osoba, której dane dotyczą,
  ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie.
  Powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować poprzez wysłanie
  oświadczenia na piśmie na adres Administratora lub poprzez wysłanie e-maila
  na adres kontakt@familyranch.pl
 3. Ponadto Uczestnik ma prawo zgodnie z art. 15 RODO do uzyskania informacji
  od kiedy przetwarzane są jego dane i żądania podania tych danych; uzyskania
  informacji o sposobie przetwarzania tych danych, w szczególności o
  odbiorcach tych danych oraz źródle tych danych. Administrator udziela
  powyższych informacji na wniosek osoby, której dane dotyczą. Administrator
  udziela informacji na piśmie w terminie 30 dni jednocześnie pouczając o
  przysługujących osobie prawach.
 4. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie
  danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych
  dotyczących uczestnika narusza przepisy RODO.
  § 6.
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 5. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Konkursu określone są w
  niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach obowiązującego
  prawa.
 6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacja Konkursu będą
  rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 7. W przypadku naruszenia przez uczestnika przepisów obowiązującego prawa lub
  praw osób trzecich, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora oraz inne
  podmioty, z wszelkiej odpowiedzialności za naruszenie tych praw

Właścicielem strony jest firma:

Family Ranch Michał Płóciniak


NIP:
 5010069208

REGON: 524192850

56-215 Siciny 129, woj. dolnośląskie